Soutěžte s Amuletem

Úplná pravidla Soutěže o víkendovou rodinnou vstupenku

do Areálu Dolní Morava
(dále jen „Pravidla“)

 

Pořadatel soutěže
Soutěž organizuje a pořádá společnost: SNOW-HOW ČR s.r.o. se sídlem Zděbradská 56, 251 01  Říčany – Jažlovice, IČ: 26422212, vedená u Městského soudu v Praze C80996 (dále jen „Pořadatel“).Termín a místo konání
Soutěž se koná v termínu 7.09.2022– 15.9.2022, místem konání je facebooková stránka Amulet Bikes na adrese https://www.facebook.com/amuletbikes (dále jen „Facebook“).

 

Účastníci soutěže
Soutěže se může zúčastnit jakákoli fyzická osoba s místem trvalého pobytu na území České republiky nebo Slovenské republiky, která je v den přihlášení do soutěže starší osmnácti (18) let a která splní stanovená Pravidla soutěže (dále jen „Soutěžící“). Ze soutěže jsou Pořadatelem vyloučeny falešné profily založené mimo jiné za účelem soutěžení na Meta platformách. Posouzení toho, zda se v konkrétním případě jedná o falešný profil, patří zcela do výlučného rozhodnutí Pořadatele. Pořadatel si vyhrazuje právo neakceptovat do soutěže profily založené na sociálních sítích společnosti Meta, kde je místo skutečného jména a/nebo příjmení fyzické osoby použito jiné označení, zejména přezdívka.

Pokud Pořadatel kdykoliv v průběhu soutěže zjistí, že Soutěžící nesplňuje podmínky soutěže nebo nerespektuje Pravidla nebo jedná v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy, je oprávněn jej z dalšího průběhu soutěže vyloučit. Proti vyloučení ze soutěže Pořadatelem se není možné jakkoliv odvolat a je konečné. Vyloučené osobě nemůže vzniknout nárok na výhru v soutěži.

Výhra
Výhrou v soutěži je jedna víkendová rodinná vstupenka do areálu Dolní Morava (https://www.dolnimorava.cz/) pro soutěžící na Facebooku.

 

Oznámení výherce
Výherce bude po skončení soutěže zveřejněn Pořadatelem na facebookové stránce Amulet Bikes (https://www.facebook.com/amuletbikes) a instagramu https://www.instagram.com/amuletbikes/ maximálně v rozsahu název facebookového profilu, jméno a příjmení. V soukromé zprávě zašle Pořadatel výherci zároveň přesné informace týkající se předání výhry. Pokud výherce nekontaktuje Pořadatele do 30 dnů, propadá výhra bez dalšího ve prospěch Pořadatele. Výhru nelze vyplatit v hotovosti ani vyměnit za jinou, ani namísto ní požadovat jiné plnění.

 

Mechanismus soutěže
Soutěž je umístěna – a probíhá – výše zmíněných sociálních sítích Pořadatele.
Ze soutěžících, kteří splní Pravidla a podmínky soutěže, vybere Pořadatel 1 výherce losem.

 

Podmínky soutěže
Úplná pravidla soutěže jsou umístěna na webové stránce https://www.amuletbikes.cz/cs/k/souteze

výňatek pravidel je umístěn na facebookové a instagramové stránce Amulet Bikes.

Podmínky pro zařazení soutěžícího do losování o výhru:
1. Soutěžící musí dát like facebookové stránce Amulet Bikes - https://www.facebook.com/amuletbikes
2. Soutěžící musí pod soutěžní příspěvek vložit komentář s odpovědí na soutěžní otázku: Jaké jsou vaše nejoblíbenější cyklo trasy?

3. Budeme rádi, když označíte přátele, se kterými na cyklo výlety vyrážíte.

 

Osobní údaje
Přihlášením se do soutěže dle Pravidel vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízení (EU) č. 2016/679 – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“) ode dne účinnosti GDPR, Pořadatelem jako správcem, případně dalšími osobami, se kterými jako zpracovatelem Pořadatel uzavře příslušnou smlouvu. Souhlas Soutěžící uděluje v rozsahu údajů, které má Soutěžící uvedeny ve svém facebookovém profilu, zejména jméno, příjmení, neúplná adresa bydliště (obec) a e-mail (dále jen „Osobní údaje“), a to pro účely realizace soutěže, vyhlášení výherců a předání výher, jakož i pro marketingové účely, tj. nabízení produktů a služeb Pořadatele a jiných osob tvořících s ním koncern ve smyslu příslušné právní úpravy a jejich smluvních partnerů v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí Osobních údajů je dobrovolné, neposkytne-li je Soutěžící, nelze jej do soutěže zařadit.

Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním Osobních údajů dle tohoto článku odvolat, a to odesláním zprávy e-mailovou adresu Pořadatele: marketing@blizzard.cz

 

V případě, že se Soutěžící stane výhercem výhry v soutěži, souhlasí též se zveřejněním Osobních údajů, v rozsahu jméno, příjmení, obec pobytu ve sdělovacích prostředcích, na facebookových stránkách Pořadatele a na webových stránkách Pořadatele.


Soulad s pravidly Meta
Soutěž není žádným způsobem sponzorovaná, podporována či spravována společností Meta ani s ní není nijak spojena.

 

V Praze dne 5. 9. 2022